3.2 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΗ σημασία της παροχής πληροφοριών μέσω της λογιστικής επιστήμης

Η σημασία της παροχής πληροφοριών μέσω της λογιστικής επιστήμης


Του Γιώργου Δρακόπουλου,

Η άρτια πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας, του κλάδου που ανήκει, αλλά και συνολικά της οικονομίας. Η πορεία όλων των οργανισμών που επιτελούν κάποια οικονομική δραστηριότητα σε μία κοινωνία, ανεξαρτήτως της νομικής και ιδιοκτησιακής τους μορφής, καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους φορείς λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνονται οι επενδυτές και οι δανειστές, οι οποίοι διοχετεύουν κεφάλαια για την χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι από τους βασικότερους χρήστες πληροφοριών και τέλος, το κράτος που ενεργεί ως εποπτική και ρυθμιστική αρχή.

Για την ορθή και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικού τύπου είναι αναγκαία η εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτών των πληροφοριών. Σε αυτή συμβάλει ο τομέας της λογιστικής, ο οποίος είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις οικονομικές μονάδες, την υποβοήθηση της διοίκησης και της λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας των δραστηριοτήτων.

Για να αντιληφθούμε την σημαντικότητα των πληροφορίων που μας δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης, θα μπορούσαμε να τις παραλληλίσουμε με την ακτινολογική εξέταση ενός ανθρώπινου σώματος. Πηγή εικόνας: online.king.edu

Λογιστές και ελεγκτές εργάζονται στην καταχώρηση, την ταξινόμηση και την περιληπτική απεικόνιση με χρηματικούς όρους των χρηματοοικονομικών κυρίως συναλλαγών, την επεξήγηση των αποτελεσμάτων τους, αλλά και με την διασφάλιση ότι συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές και το νομοθετικό πλαίσιο.

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, η τήρηση βιβλίων, η παρακολούθηση εξόδων και εσόδων, η πρόβλεψη μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών και η φορολογική προετοιμασία είναι μερικές από τις βασικές ασχολίες ενός λογιστή. Για να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα των πληροφορίων που μας δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης, θα μπορούσαμε να τις παραλληλίσουμε με την ακτινολογική εξέταση ενός ανθρώπινου σώματος. Πού έγκειται, όμως, η διαφορά ενός λογιστή και ενός ελεγκτή στη διαδικασία παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών;

Οι λογιστές παρέχουν, κυρίως, λεπτομερείς αναλύσεις και ακριβείς αναφορές σχετικά με τα οικονομικά βιβλία ενός οργανισμού. Ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες και ακριβείς λεπτομέρειες στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και διατελούν τις περισσότερες ενέργειες που αναφέραμε παραπάνω. Ουσιαστικά, ένας λογιστής περιγράφει την παρούσα οικονομική πραγματικότητα μιας εταιρείας ή ενός ατόμου.

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, η τήρηση βιβλίων, η παρακολούθηση εξόδων και εσόδων, η πρόβλεψη μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών και η φορολογική προετοιμασία είναι μερικές από τις βασικές ασχολίες ενός λογιστή. Πηγή εικόνας: merchantmaverick.com

Εν συνεχεία, οι ελεγκτές αξιολογούν και επαληθεύουν την παραπάνω δουλειά για το αν συμβαδίζει με το κανονιστικό πλαίσιο και τις λογιστικές αρχές. Εξετάζουν τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι λογιστές και διασφαλίζουν ότι αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την οικονομική θέση της εταιρείας. Οι ελεγκτές επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, ιδίως εκείνες των δημόσιων εταιρειών που απαιτείται να δημοσιεύονται ετησίως. Αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (G.A.A.P.).

Τόσο οι ελεγκτές όσο και οι λογιστές συμβάλουν στην προετοιμασία και τον έλεγχο των φορολογικών εγγράφων, την ανάλυση εξόδων και εσόδων για μία εταιρεία ή ένα άτομο και την εξακρίβωση της ορθότητας των οικονομικών εκθέσεων για την αποφυγή λαθών και ενεργειών απάτης. Επιπλέον, έχουν άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον C.F.O. μιας εταιρείας παρέχοντας συμβουλές για τη διευκόλυνση ορθής λήψης αποφάσεων στις οικονομικές δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η λογιστική και η ελεγκτική υπάγονται στον ίδιο κλάδο των οικονομικών επιστημών και, ως επί το πλείστoν, απαιτούν παρόμοιες δεξιότητες. Ωστόσο, υπάρχουν λεπτές διαφορές. Η λογιστική απαιτεί ένα άτομο που είναι προσεκτικό με κάθε λεπτομέρεια στη δουλειά του. Τα μικρά λάθη μπορεί να κοστίσουν εκατομμύρια, ιδιαίτερα για μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με τεράστια χρηματικά ποσά. Οι ελεγκτές, επίσης, πρέπει να εστιάζουν στη λεπτομέρεια, αλλά χρειάζονται επιπλέον ισχυρές ερευνητικές ικανότητες. Εκτός από την καταγραφή μη σκόπιμων λαθών, ένας καλός ελεγκτής καλείται να εντοπίσει υπεκφυγές, απάτες και σκόπιμες ανακρίβειες.

Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις διεθνής συνθήκες διαχρονικά έχει οδηγήσει σε αρκετές αναθεωρήσεις στο τρόπο άσκησης τους επαγγέλματος του λογιστή και του ελεγκτή. Πηγή εικόνας: roboticsandautomationnews.com

Επιπρόσθετα, η λογιστική μπορεί να είναι μία συνεχής διαδικασία, ενώ το ελεγκτικό κομμάτι αποτελεί μία συστηματική διαδικασία που πραγματοποιείται μετά την υλοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γίνεται περιοδικά. Γι’ αυτό είναι προφανές ότι η λογιστική διαδικασία προηγείται του ελέγχου. Ο συνδυασμός τους παρέχει στο ενδιαφερόμενο κοινό τον προσδιορισμό της οικονομικής θέσης, της κερδοφορίας και της συνολικής απόδοσης μιας επιχείρησης, υπό την εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτών των πληροφοριών.

Τέλος, η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις διεθνείς συνθήκες διαχρονικά έχει οδηγήσει σε αρκετές αναθεωρήσεις στον τρόπο άσκησης τους επαγγέλματος του λογιστή και του ελεγκτή. Πρόσφατα, μάλιστα, έχουν τεθεί παγκοσμίως σε διαβούλευση πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω κάποιων πρόσφατων εταιρικών αποτυχιών σε μεγάλες οικονομίες. Ο προτάσεις καλύπτουν τρεις βασικούς πυλώνες των χρηματοοικονομικών αναφορών εταιρειών. Ειδικότερα, αυτές οι δομικές αλλαγές αφορούν τον έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία και τήρηση αυτών.

Οι νέες μεταβολές που θα υπάρξουν, σίγουρα, θα δημιουργήσουν εμπόδια στην ανάπτυξη και την ευέλικτη διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς περιλαμβάνουν ανάληψη νέων ευθυνών από τους ελεγκτές και τους διευθυντές για την προσεκτικότερη τήρηση ενός αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου. Μακροπρόθεσμα, όμως, θα διασφαλίσει μεμονωμένα στις εταιρείες, αλλά και συνολικά στην οικονομία και την κοινωνία μία σταθερή ανάπτυξη.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
  • Accounting vs. Auditing: What’s the Difference?, investopedia.com, διαθέσιμο εδώ
  • Accounting Vs Auditing: Key Differences And Similarities, in.indeed.com, διαθέσιμο εδώ
  • Οι ελεγκτικές πτυχές προτεινόμενων αλλαγών που έχουν τεθεί σε διαβούλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο, taxheaven.gr, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Δρακόπουλος
Σπουδάζει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Του αρέσει να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την οικονομία. Λατρεύει την επιστήμη της Λογιστικής και φιλοδοξεί να καταξιωθεί στον συγκεκριμένο κλάδο. Αν χαρακτήριζε τον εαυτό μου με μία λέξη, θα χρησιμοποιούσε την λέξη τελειομανής.