33.1 C
Athens
Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΠολιτικήΓνώμηΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Η αρχή που μας αφορά όλους και για...

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Η αρχή που μας αφορά όλους και για όλα


Της Θεοδώρας Αγγελοπούλου,

Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται σε μία περίοδο αναβρασμού τόσο εν αναμονή ανάρτησης του περουσιακού φόρου, ονόματι ΕΝΦΙΑ, όσο και εξαιτίας της έναρξης των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος 2021. Πρόκειται για διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά σχετίζονται και με μία από τις πιο θεμελιώδεις λειτουργίες της οικονομικής αυτοτέλειας του κράτους. Η δικλείδα εφαρμοσιμότητας αυτών των κύριων λειτουργιών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία, μέσω του εκτενώς ψηφιοποιημένου χαρακτήρα της, παρέχει την ευκολία και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των οικονομικών και νομικών υποχρεώσεων των πολιτών απέναντι στην πολιτεία.

Αναλυτικότερα, η ΑΑΔΕ συνιστά Ανεξάρτητη Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας με κύριο έργο την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε και αντικατέστησε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, γεγονός που κρίθηκε από πολλούς αντισυνταγματικό, θέση την οποία αναίρεσε με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανεξάρτητο του χαρακτήρα της συνεπάγεται, ότι δεν εποπτεύεται από την Κυβέρνηση, αλλά από τη Βουλή. Η διοικητική κεφαλή της εν λόγω αρχής απαρτίζεται από τον Διοικητή και το πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης συναποτελούμενο από τον Πρόεδρο και άλλα τέσσερα μέλη, ενώ καίριο ρόλο έχει ο Εμπειρογνώμονας με συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποστήριξη.

Πηγή εικόνας: ertnews.gr

Η αποστολή της, με βάση το καταστατικό λειτουργίας της, είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, ενώ οι αρμοδιότητές της εκτείνονται σε ποικίλους τομείς της εθνικής οικονομίας, όπως αναλύονται παρακάτω:

 1. Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξή τους.
 2. Λαμβάνει και εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων
 3. Εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία αφορούν, εν γένει, στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας, σχετιζόμενης με τους τομείς αρμοδιότητάς της.
 4. Εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, ατομικές διοικητικές πράξεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της.
 5. Λαμβάνει και εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για τη συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες.
 6. Καταρτίζει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.
 7. Καταρτίζει τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων, για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Αναλαμβάνει, παράλληλα, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς.
 8. Εντοπίζει φαινόμενα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης.
 9. Εντοπίζει φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας, που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της.
 10. Εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές φορολογικές, τελωνειακές και λοιπές υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και αξιολογεί και ελέγχει τα αποτελέσματα της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
 11. Εισηγείται νομοθετικές διατάξεις και μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.
 12. Διατυπώνει απλή γνώμη για σχέδια νόμων, που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.
 13. Συντονίζει και συνεργάζεται με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 14. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό των δαπανών της.
 15. Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής, που απαιτείται για τη χρήση του, η οποία εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες, που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
 16. Καταρτίζει συμβάσεις για τα έργα της Αρχής.
 17. Εποπτεύει τους λειτουργούντες φορείς της Αρχής αναλαμβάνοντας τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών, οι οποίοι αφορούν στην Αρχή ή λειτουργίες αυτής.
 18. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων, ή την προμήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, όπως ιδίως λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζουν τις κύριες αρμοδιότητες των Φορολογικών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.
 19. Παρέχει και υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
 20. Καθορίζει την τεχνολογική στρατηγική της, ως προς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πηγή εικόνας: autogreeknews.gr

Τέλος, παρατίθενται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στους πολίτες, κατανοώντας κατά αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι, παρόλο που υπάρχουν πάντα τρόποι βελτιστοποίησης του έργου της, έχει ήδη φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας επιτυγχάνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη:

Αίτηση ενίσχυσης (Επιστρεπτέα Προκαταβολή), Ακατάσχετος λογαριασμός, Ανάγνωση κλειδαρίθμου επιχείρησης (e-ΥΜΣ), Αναλυτική κατάσταση οχημάτων, Ανασφάλιστα οχήματα, Άρση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), Βεβαίωση αποδέσμευσης, Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης, Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, Δηλώσεις φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας, Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), Δήλωση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, Δηλωτικά (ICS-ENS), Διαχείριση δασμολογίου (TARIC), Διαχείριση τελωνειακών εγγυήσεων, Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES, Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – άρθρο 39Β, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές, Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ), Έκδοση τελωνειακής άδειας, Εξουσιοδοτήσεις μόνο για τελωνειακές αποφάσεις (CDS / UUM&DS), Επαγγελματικός λογαριασμός, Επίδομα θέρμανσης, Επικύρωση τελωνειακού εγγράφου, Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ, Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA), Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί, Μητρώο πλοίων, Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (MOSS), Πιστοποίηση με EORI, Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εξαγωγής, Πληροφορίες οχημάτων, Ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση, Σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης, Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS), Σύστημα ελέγχου εξαγωγών (ECS), Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS), Τέλη κυκλοφορίας, Τέλη κυκλοφορίας από το 2013 έως σήμερα, Τελωνειακές εξουσιοδοτήσεις, Υπηρεσία μιας στάσης ΦΠΑ (VAT One Stop Shop), Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών, Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων, Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI), Αποδεικτικό καταβολής φόρου, Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις, Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ, Μισθωτήρια ακινήτων, Βιβλία και στοιχεία, Δήλωση έναρξης/μεταβολής/παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14).

Ακόμη, Δήλωση έναρξης/μεταβολής/παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13), Κατάσταση πελατών προμηθευτών & συναλλαγών (ΜΥΦ), Παραστατικά μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11), Δηλώσεις φόρων, Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων, Δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ), Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών/συντάξεων/αμοιβών/μερισμάτων/τόκων/ δικαιωμάτων, Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων – μηχανικών, Φόρος εισοδήματος εργοληπτών, Εγγραφή στο Taxisnet, Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο, Απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο, Απόδοση κλειδάριθμου, Ηλεκτρονική εγγραφή / διαχείριση κωδικών Taxisnet, Αναζήτηση λογιστών, Ταμειακές μηχανές/Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), Εισόδημα, Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων – οντοτήτων, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3), Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών, Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη, Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Ηλεκτρονικό ραντεβού για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Μητρώο, Αλλαγή/αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), Αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογούμενων.

Τέλος, Οχήματα, Τέλη κυκλοφορίας νομικών προσώπων – ιδιοκτητών μεγάλου αριθμού οχημάτων, Πληροφορίες προς οικονομικούς φορείς, Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (Authorised Economic Operators-ΑΕΟ), Σύστημα εισροών και εκροών καυσίμων, Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων, Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίμων, Τέλη και ειδικοί φόροι, Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, Απόδοση φόρου ασφαλίστρων, Απόδοση φόρου διαμονής, Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας, Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, Υπηρεσίες προς συμβολαιογράφους, Εγκυρότητα και οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων, Φορολογική ενημερότητα, Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, Εγκυρότητα αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, και χημικά προϊόντα και αντικείμενα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • Αποστολή & αρμοδιότητες, aade.gr, διαθέσιμο εδώ
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), gov.gr, διαθέσιμο εδώ

 

TA ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδώρα Αγγελοπούλου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα. Είναι απόφοιτη του Πρότυπου ΓΕΛ Αναβρύτων και πλέον πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και προσομοιώσεων σχετικά με την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την άμυνα και τη δημόσια διοίκηση ήδη από τα σχολικά χρόνια και το ενδιαφέρον της προς αυτά συνεχίζει αμειώτο. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά ενώ στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τον κλασσικό και σύγχρονο χορό.